DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Nội dung số VAS

Bao gồm các nội dung về tin tức, âm nhạc, video, mobile game, ứng dụng trên điện thoại di động.

Tin nhắn thương hiệu
(SMS Brandname)

Là giải pháp marketing thông qua tin nhắn trên điện thoại di động. Qua đó, tên thương hiệu (ví dụ: HSBC, Samsung…) được hiển thị ở phần người gửi (from, sender) của tin nhắn thay vì các số điện thoại thông thường (09xxx, 012xxx…).

Tin Nhắn Đa Phương Tiện - MMS

(Multimedia Messaging Service) là giải pháp gửi tin nhắn hàng loạt cho phép truyền tải nội dung văn bản, hình ảnh, hình ảnh động, âm thanh đến người dùng cuối.

IVR 1900

(Interactive Voice Response) là một hệ thống trả lời điện thoại được điện toán hóa có tính mở cao, sẵn sàng tùy biến theo những yêu cầu từ khách hàng.